Warunki użytkowania

Warunki użytkowania (stan na 1 lipca 2023 r.)

 1. Niniejszy serwis internetowy („Serwis”) w domenie soorchard.com prowadzony jest przez firmę SoOrchard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, NIP 701.100.11.59.
 2. Ilekroć używane są określenia „SoOrchard”, „SoOr”, „My”, „Nas”, „Nasz” odnoszą się one do podmiotu prawnego, o którym mowa w ust. 1.
 3. Serwis – będący treścią tekstową i graficzną dostępną w domenie soorchard.com – jest własnością SoOrchard, chronioną prawami autorskimi.
 4. Serwis jest oferowany przez SoOrchard wraz ze wszystkimi zawartymi w nim informacjami, zdjęciami, grafikami, zdjęciami, wizualizacjami oraz dostępnymi usługami.
 5. Każda osoba korzystająca z serwisu i jego zawartości w sposób opisany w ust. 4 wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków użytkowania, niezależnie od statusu tej osoby, co oznacza, że Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu, w tym między innymi przeglądarki użytkowników, dostawców, klientów, handlowców, współpracowników, dziennikarzy itp.
 6. Osoba, która nie akceptuje niniejszego Regulaminu i nie zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami, nie może uzyskać dostępu do Serwisu ani korzystać z jakichkolwiek jego usług.
 7. Informacje prezentowane w Serwisie w żaden sposób nie stanowią oferty lub oferty handlowej, chyba że zostało to wyraźnie określone w formie pisemnej (nie dorozumianej) i poparte odpowiednią opcją zakupu oraz uregulowane odrębnymi Warunkami Zakupu.
 8. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i nie jest zaprojektowany ani przeznaczony dla osób nieletnich.
 9. Serwis i jego zawartość nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek nielegalnych, niezgodnych z prawem, nieautoryzowanych celów, jak również korzystanie z niej nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Twojego miejsca zamieszkania lub korzystania z Serwisu. Zabrania się korzystania z Serwisu: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem w związku z ; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, lokalne, krajowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusy lub inny rodzaj złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić zabezpieczenia Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub dowolnej powiązanej witryny za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 10. Zabrania się zmieniania, modyfikowania, wpływania lub jakiegokolwiek działania w Serwisie, w celu zmiany jego oryginalnego kodu programowego, oraz wszelkich działań które mógłby lub byłyby w jakikolwiek sposób być destrukcyjne dla Serwisu lub zakłócać jego widoczność. Jakiekolwiek naruszenie powyższego zostanie uznane przez SoOrchard za czyn karalny przeciwko własności SoOrchard, a SoOrchard będzie miał pełne prawo do dochodzenia swoich praw z wykorzystaniem właściwych środków prawnych, w tym przepisów prawa cywilnego i karnego.
 11. SoOrchard zastrzega sobie prawo do zaprzestania, ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Serwisu w dowolnym momencie dla wybranych lub wszystkich użytkowników, bez konieczności podawania przyczyny takiego działania.
 12. Korzystając z Serwisu zgadzasz się nie angażować siebie ani nikogo w czynności reprodukcji, powielania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedaży całości lub części Serwisu.
 13. SoOrchard zawsze zezwala i zachęca do korzystania z linków (hyperlinków) do Serwisu i wszystkich jego stron, o ile linki nie pojawiają się obok lub na innych witrynach zawierających treści nielegalne, niezgodne z prawem, związane z czynami przestępczymi, obraźliwymi, rasistowskimi lub promującymi którekolwiek z wyżej wymienionych działań i zachowań.
 14. SoOrchard zezwala i zachęca w każdym czasie do cytowania w innych mediach części Serwisu lub wykorzystywania zdjęć Serwisu, ale tylko pod warunkiem umieszczenia obok takich treści, w ramach tej samej strony lub widocznych dla użytkownika w tym samym czasie bez konieczności przenoszenia wzroku, przesuwania strony lub wykonywania dodatkowych czynności na urządzeniu odbiorczym , adres Serwisu w postaci  SoOrchard.com
 15. Podczas korzystania z Serwisu należy pamiętać, że wszystkie informacje prezentowane w Serwisie służą celom informacyjnym, chyba że wyraźnie zaznaczono to w niektórych sekcjach, w których dostępna jest opcja zakupu.
 16. Serwis nie jest przeznaczony do celów edukacyjnych. Ilekroć w Serwisie prezentowane są informacje medyczne lub naukowe, służą one wyłącznie celom objaśniającym lub przedstawiają ogólną i powszechnie dostępną wiedzę, uzyskaną z różnych źródeł. W związku z tym SoOrchard może usuwać takie informacje, aktualizować je według własnego uznania lub zmieniać, ilekroć SoOrchard widzi potrzebę wprowadzenia takiej modyfikacji i nie będzie to uważane za obowiązek SoOrchard do aktualizowania danych w Serwisie.
 17. Serwis może zawierać określone treści, zdjęcia, grafiki, fragmenty, materiały pochodzące od osób trzecich. W niektórych przypadkach mogą istnieć linki osób trzecich kierujące do stron internetowych innych niż Serwis. W żadnym wypadku SoOrchard nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści na tych stronach innych niż Serwis i dlatego SoOrchard oświadcza, że w żaden sposób nie będzie oceniać, badać, testować, oceniać treści, dokładności ani żadnych innych aspektów prawnych tych stron.
 18. Jeśli wysyłasz lub przesyłasz jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Serwisu, zawierające Twoje pomysły, sugestie, opinie, propozycje, plany, prognozy, komentarze, recenzje, roszczenia, przesłane do nas pocztą elektroniczną, pocztą lub przesłane za pośrednictwem jakichkolwiek formularzy lub innych mediów, w tym mediów społecznościowych, udzielasz nam niniejszym swojej zgody i wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas bez ograniczeń, co oznacza kopiowanie, edytowanie, przesyłanie dalej, publikowanie, dystrybucję, tłumaczenie i prezentowanie w dowolnych mediach takich informacji bez obowiązku utrzymywania przez nas jakichkolwiek komentarzy w zaufaniu, wypłaty odszkodowanie lub wynagrodzenie za takie informacje, jak również konieczności udzielenia odpowiedzi na nie.
 19. SoOrchard zastrzega sobie prawo do monitorowania, edytowania, usuwania wszelkich treści, które uzna za niezgodne z prawem, obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, obraźliwe, społecznie nieakceptowalne, naruszające własność intelektualną lub ogólne standardy etyczne SoOrchard.
 20. Każdy korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie naruszać praw SoOrchard lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jej praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, wizerunku, nie dyskryminować ani nie naruszać jakichkolwiek praw innych osób. Jeśli pozostawisz jakiekolwiek komentarze w Serwisue lub wyślesz do SoOrchard jakiekolwiek komentarze lub e-maile zawierające treści nielegalne, obelżywe i obraźliwe, SoOrchard nie ponosi odpowiedzialności za takie treści i będziesz jedyną osobą odpowiedzialną za takie treści.
 21. Jakiekolwiek dane osobowe pozostawione na stronie internetowej, będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
 22. SoOrchard w żadnym momencie nie może zagwarantować, że korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane, bezpieczne, wolne od błędów i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i awarie transmisyjne, sieciowe, techniczne, konfiguracyjne.
 23. Każdy korzystający z Serwisu robi to na własne (wyłączne) ryzyko bez jakichkolwiek gwarancji co do jego działania.
 24. W żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach SoOrchard ani pracownicy, podwykonawcy, menedżerowie, udziałowcy, agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody, straty, w tym utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych lub jakiekolwiek podobne szkody, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z Serwisu.
 25. Niniejszy Regulamin może zostać w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmieniony przez SoOrchard lub może zostać zmieniony tak, aby obowiązywał od określonej daty.
 26. SoOrchard ma prawo weryfikować i oceniać przestrzeganie przez Ciebie Warunków Użytkowania i jeśli SoOrchard w swojej ocenie stwierdzi, że naruszyłeś Warunki Użytkowania, może zakończyć korzystanie z Serwisu i pociągnąć Cię do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe dla SoOrchard.
 27. Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść SoOrchard.
 28. Warunki korzystania z Serwisu podlegają prawu polskiemu, państwu członkowskiemu Unii Europejskiej.